Bölümler

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ


Beden Eğitimi ve Spor bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda sporu ve spor kültürünü yaşam biçimi hâline getirmiş, bu doğrultuda paylaşımcı, katılımcı, özgüveni yüksek, etik değerlere sahip, takım ruhu gelişmiş, erdemli bireyler yetiştirmektir.

Ders programımız, Milli Eğitim Bakanlığı Beden Eğitimi ve Spor dersi Öğretim Programı doğrultusunda düzenlenir, aşağıdaki hedefler doğrultusunda zenginleştirilir. 

Hedeflerimiz: 

·          Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları kazandırmak,

·          İş birliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme özelliklerini geliştirmek,

·          Yerinde ve çabuk karar verme becerisini geliştirmek,

·          Serbest zamanı doğru biçimde kullanmayı, demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıkları kazandırmak,

·          Rekabeti- kazanma ve kaybetme olgusu içerisinde- başarıya taşıyabilme becerisini geliştirmek,

·          Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazanmak,

·          Ulusal bayramların anlamını ve önemini kavratmak, törenlerde görev alma olgusunu kazandırmaktır. 

Anaokulu “Hareket Etkinliği ve Oyun Dersi” Programımız

Hareket etkinliği ve oyun dersinin amacı; çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek fiziksel, motor, bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimiyle öz bakım becerilerine katkıda bulunmaktır. Böylece çocuğun fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılımı da sağlanabilir. Hareket etkinliği, çocukların fiziksel ve motor yeterliliklerinin, algısal motor gelişimlerinin ve hareket becerilerinin (yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge) geliştirilmesini içeren etkinliklerdir. Bu etkinlikler süresince çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalığı, motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk) ve fiziksel yeterliliği (esneklik, kuvvet, dayanıklılık) gelişir. Çocukların motor gelişim düzeylerinin belirlenerek farklı etkinliklerin hazırlanıp uygulanması, kazanımlara dayalı bir eğitim programının oluşturulması önemlidir. Bizler de bu çerçevede eğitimlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Genel Kazanımlar:

·         Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.

·         Sözel yönergelere uygun olarak koşar.

·         Belirli bir yüksekliğe çıkar.

·         Belirli bir yüksekliğe tırmanır.

·         Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner.

·         Belirli bir yükseklikten atlar.

·         Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.

·         Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.

·         Atılan nesneleri yakalar.

·         Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.

·         Küçük nesneleri toplar.

·         Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.

·         Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.

·         Çift ayakla ileri/geri sıçrar.

·         Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.

·         Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

İlkokul “Beden Eğitimi ve Oyun” Programımız

İlkokuldaki “Beden Eğitimi ve Oyun” dersinde öğrencilerimizin performanslarını geliştirici etkinliklere yer verilir. Amacımız; öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, belirli bir spor branşına yönlendirmek, sporcu-öğrenci ve iyi bir spor seyircisi olarak spor faaliyetlerine katılmalarını sağlamak, onların gelişim özelliklerini de göz önünde tutarak birey ve toplum yönünden sağlıklı, mutlu, dürüst ve kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken, yaşam boyu spor ilkelerini benimsemiş, Atatürk ilke ve inkılaplarının gerektirdiği davranışları kazanmış bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Genel kazanımlar:

·         Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

·         Dengeleme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar.

·         Yer değiştirme hareketlerini artan kuvvet, hız ve çeviklikle yapar.

·         Kişisel ve genel alanını fark eder.

·         Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.

·         Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliğine dayalı davranışlar gösterir.

·         Oyun ve fiziki etkinliklerde güvenliği için sorumluluk alır.

·         Oyun ve fiziki etkinliklerde öz güvenle hareket eder.

·         Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini içeren basit kurallı oyunlar oynar.

·         Oyun ve fiziki etkinlikler öncesinde, sırasında ve sonrasında beslenmenin nasıl olması gerektiğini açıklar.

·         Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

·         Kurallı takım oyunları oynar.

Ortaokul “Beden Eğitimi ve Spor Dersi” Programımız

Ortaokuldaki “Beden Eğitimi ve Spor Derslerimizde amacımız, öğrencilerimizin fiziksel etkinliklere düzenli katılımını sağlamak, dersin temel bilgi ve becerilerini, ilke ve kurallarını, stratejik ve taktiksel hareket etmeyi, spor organizasyonlarını ve olimpiyat bilgisini, becerisini geliştirmektir. Öğrencilerimiz yetenekleri ve geliştirdikleri özellikleri doğrultusunda okulumuzdaki takımlara yönlendirilmektedirler.

Genel Kazanımlar:

·          Kas ve eklem koordinasyonunu geliştirmek,

·          Sporla ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak,

·          Boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilmek,

·          İş birliği içinde (grup içinde) çalışma ve davranma alışkanlığı kazandırmak,

·          Sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilmek,

·          Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilmek,

·          Çeşitli sporlara ve etkinliklere özgü hareket becerilerini geliştirmek,

·          Spor dallarına özgü kavramları açıklamak,

·      Alıştırma ve oyunlarla öğrencilerimizin hız, kuvvet, dayanıklılık, esneklik, sürat, çabukluk, koordinasyon gibi             özelliklerinin geliştirilmek,

·          Hareket stratejileri ve taktik gelişim özelliklerinin gelişimini tamamlamak,

·          Fiziksel etkinliklerde ne zaman ve nasıl beslenmesi gerektiğini açıklamak,

·      Öğrencilerimizin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi,     ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi olmalarını sağlamak,

·          Fiziksel, bilişsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat