Eğitim

Bölümler


PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak çalışmalarımız; öğrencilerin yaş dönemi özellikleri dikkate alınarak bulundukları eğitim ortamından yararlanabilmeleri, kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri, karar verme ve problem çözme becerilerini kazanmaları; böylece zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlamalarını hedeflemektedir. 

Amacımız öğrencilerimizin ilgi alanları ve yeteneklerini fark etmelerine, bireysel farklılıklarını koruyarak yaratıcılıklarını geliştirmelerine, problem çözme mekanizmaları oluşturmalarına, sosyal beceriler kazanıp bunları yaşamlarında uygulamalarına destek olarak topluma yararlı, iletişim kurabilen, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmektir. 

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Çalışmaları

 

Öğrencilere Yönelik Çalışmalarımız

Tüm öğrencilerimizi yakından tanımak ve bu doğrultuda takip edebilmek için okulumuzda eğitim görmek isteyen tüm aday öğrenciler ile Psikolojik Danışman ve Rehber (PDR) Uzmanlarımız tarafından “Bireysel Tanıma Çalışmaları” yapılmaktadır. Bu çalışmalar, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları PDR uzmanları ve süpervizör danışmanımız ile birlikte oluşturulan ve güncellenen çalışmalardır. 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü; öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal gelişimlerini takip etmek ve desteklemek amacıyla öğrencilerimiz ile bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar, öğrencilerimizin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak planlanmakta öğrencilerimizin sınıf ve yaş düzeylerine bakılarak oluşturulmaktadır.

·        Okula uyum ve oryantasyon

·        Kendini tanıma ve ifade edebilme

·        Arkadaş ilişkileri ve iletişim becerileri

·        Problem çözme becerileri

·        Sosyal- duygusal sorunlar

·        Yaş dönemi özellikleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları

·        Akademik başarı ve motivasyon

·        Verimli ders çalışma teknikleri

·        Sınav kaygısı ile baş etme

·        Liseye hazırlık

·        Eğitsel rehberlik çalışmaları

·        Önleyici rehberlik çalışmaları

 

Velilere Yönelik Çalışmalarımız

·        Bireysel görüşmeler

·        Öğrencilerin bilişsel- sosyal- duygusal gelişimleri ile ilgili yaşantı ve gözlemlere dayalı veli görüşmeleri

·        Aile- çocuk iletişimi

·        Gelişim dönemlerine yönelik rehberlik görüşmeleri

·        Velilere yönelik hazırlanan sunumlar, konferanslar

 

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalarımız

Öğrencilerin akademik ve sosyo-duygusal gelişimlerinin takibinin bir bütün olduğu bilinci ile hareket etmekte, bu sebeple öğretmenler ile birlikte bireysel görüşmeler planlayarak düzenli bir şekilde öğrencilerin sınıf içi durumları hakkında bilgiler edinmekteyiz.

Seminerler ve Rehberlik Bültenleri

Veli, öğretmen ve öğrencilerimize yönelik çeşitli zamanlarda bilgilendirici, yönlendirici sunum ve seminerler düzenlenmektedir. Bu çalışmalar kimi zaman okulumuz PDR uzmanları kimi zaman da alanlarında uzman olan kişiler tarafından yürütülmektedir. İhtiyaca göre şekillendirilen bu etkinliklerde öğrencilerin gelişim düzeyleri, doğru ebeveyn tutumları, verimli ders çalışma yöntemleri, bilinçli teknoloji kullanımı, arkadaşlık ilişkileri vb. birçok konuya yer verilmektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümümüzce yıl içerisinde velilerimize yönelik bilgilendirici ve yönlendirici bültenler hazırlanmaktadır. Velilerimiz ile paylaşılan bültenlerimize okulumuz web sitesinde “Rehberlik Bültenleri” butonundan ulaşabilirsiniz. 

Bölümümüz Tarafından Yürütülen Proje ve Çalışmalar  

Sosyal Sorumluluk Projeleri: Öğrencilerimizde empati, farkındalık geliştirmeyi hedeflediğimiz, düşündürücü ve öğretici birçok proje yürütülmektedir. Birçok bölüm ile birlikte disiplinler arası olarak yürütülen bu çalışmalarda, öğrencilerimizin de aktif olarak rol almalarını sağlamaktayız. Yürütülmekte olan projelerimize örnekler aşağıdaki gibidir:

 

·              Sosyal Sorumluluk Projesi (İhtiyaç sahibi kişilere eğitim materyali temini)

·             Plastik Kapak Toplama Projesi  (Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarına dair farkındalığı   artırma konulu proje)

·              Kardeş Okul Projesi 

·              Kitap Toplama Projesi

·              Kuş Evleri Projesi (Sokak hayvanlarının yaşamına dair duyarlılığı artırma konulu proje)

 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM BÖLÜMÜ

0- 6 yaş dönemi, yaşamın en önemli yıllarıdır. Bu dönemde öğrencilerimiz; kabul etmeyi ve edilmeyi, kuralları, sorumluluğu, yanlışı ve doğruyu öğrenirler. Kurum olarak en küçük gruptan en büyük gruba kadar öğrencilerimizi karar alabilen ve aldığı kararları yerine getirebilen öğrenciler olarak yetiştirmek ve onlara rehberlik etmek hedefimizdir.

Kurumumuzda uygulanan eğitim programı öğrencilerimizin yaş, gelişim özellikleri, öğrenme hızı, ilgi ve gereksinimleri gibi bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Öğretim Programı temel prensipleri çerçevesinde oluşturulmuştur.

Programımızda öğrencilerimizin aktif olmalarının yanı sıra araştıran, sorgulayan, duyarlı, bilgili, dönüşümlü düşünen, risk alan, prensipli, açık fikirli, dengeli, öz güvenli bireyler olması hedeflenir. 

 

Fen Etkinlikleri

Yaş düzeylerine göre düzenlenmiş esnek bir fen programı uygulanır. Fen etkinlikleriyle öğrencilerimizin, grafik çizimi ve grafikleri yorumlayabilme, laboratuvar kullanımı gibi becerilerinin gelişmesi, bunun yanı sıra fen bilimlerine ilgi duyarak bağımsız düşünme becerisi kazanmaları hedeflenir. Deney, kavram ağı ve analoji (benzetişim) yöntemleri ile gerçekleştirilen kavram eğitimi çalışmaları da fen etkinliklerimiz arasında yer almaktadır.

Matematik Etkinlikleri

Matematikle ilgili çalışmalarda küçük yaşlardan itibaren sayı kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma, dizi, seri oluşturma, işlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak oluşturulan etkinlikler uygulanır. Bu etkinlikler oluşturulurken materyal ağırlıklı planlama yapılmasına dikkat edilir.

 

Türkçe Etkinlikleri

Öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir. Türkçe etkinlikleri öğrencilerimizin Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimindeki yapıları anlamasını ve kullanmasını, dinleme becerileri kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve doğru şekilde sözcükler üretebilmesini sağlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan programda erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi sağlanırken kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmeleri desteklenir, kütüphane etkinlikleriyle kitap sevgisi aşılanır, deyim - atasözü öğretimiyle de yaşadığı toplumun duygu, düşünce ve kültür yapısını yakından tanıması hedeflenir\sağlanır.

Oyun Etkinlikleri

Çocukların oyun oynama gereksinimini karşılayabilmek için günlük eğitim programı kapsamında farklı türlerde oyunlara yer verilmektedir.

Oyun etkinliklerimiz; öğrencilerimizin kişisel ilgi ve tercihleri doğrultusunda oynadıkları ve en az 6 oyun merkezinden oluşan serbest oyun etkinlikleri, öğretmen veya çocuk tarafından başlatılan, çocukların aktif katılımı ile sürdürülen, çocuk merkezli, açık uçlu bir süreç olarak işleyen yaratıcı oyun etkinliklerinden oluşur.  Bunların yanı sıra yarı yapılandırılmış oyun etkinlikleri ve çocukların gelişimsel ilerlemelerini desteklemek amacıyla planlanmış yapılandırılmış oyun etkinliklerine de tüm yaş gruplarının eğitim programında yer verilmektedir. 

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları;  ilkokula hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir.

Görsel ve işitsel algı çalışmaları, dikkat ve hafıza çalışmaları, temel kavram çalışmaları,  problem çözme ve tahmin çalışmaları, kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları, duyu eğitimi ve fonolojik farkındalığı geliştiren sesi hissetme, tanıma ve tanımlama çalışmaları,  nefes ve ritim çalışmaları öğrencilerin yaş düzeylerine göre yatay ve dikey geçişlere dikkat edilerek hazırlanan eğitim programı içerisinde yer almaktadır.

 

 Alan Gezileri ve Okul İçi Etkinlikler

Alan gezileri; çocukların araştırma, problem çözme,  olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amacını taşımaktadır.  

Okul içi etkinliklerde öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre farklı öğrenme fırsatları okul içerisinde sunulur ve etkinliklere aktif katılımları sağlanır. Programımızın içerisinde düşünme becerileri etkinlikleri, felsefe eğitimi etkinlikleri, değerler eğitimi etkinlikleri ve demokrasi eğitimi etkinlikleri de yer almaktadır.

 Düşünme becerileri etkinlikleri ile öğrencilerimizin araştırma planlama, veri toplama ve analiz etme, araştırma sonuçlarını yorumlama, araştırma sonuçlarını paylaşma gibi birçok beceriyi geliştirmeyi,

 Felsefe eğitimi etkinlikleri öğrencilerimizin dinleme becerileri gelişmiş, esnek ve etkin düşünebilen, başkalarının da fikirlerinin olduğunu kabul eden ve bakış açılarına saygı duymayı öğrenen bireyler olmalarını,

 Değerler eğitimi etkinlikleri ile öğrencilerimizin kişilik gelişimleri kadar akademik başarılarını da olumlu yönde etkileyen sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket gibi önem verilen toplumsal değerleri kazandırmayı,

Demokrasi etkinlikleri ile de demokratik bir toplumun oluşabilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri kazandırmayı hedefleriz.

 

STEAM Eğitimi

STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) Eğitimi;  teorik bilginin uygulamaya,  ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.

Bu sistem sayesinde öğrencilerimizin farklı disiplinleri birlikte kullanılmasını hedefliyoruz. Fen bilimleri, matematik gibi dersleri öğrencilerimizin ezber sisteminden çıkartarak proje hazırlamaları, projeleri uygulayabilmeleri ve bu süreci yönetirken teknoloji, mühendislik, sanat bilgileriyle harmanlayarak hayata geçirmeleri yönünde farklı bakış açılarına sahip olmalarını planlamaktayız.

İLKOKUL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Okulumuz; akademik hedefleri yüksek bir okul olmanın yanı sıra kendini ifade edebilen,  Atatürk ilke ve devrimlerini özümseyen; insana, doğaya saygılı;  tüm kültürlere hoşgörülü, öz güvenli, çağdaş bilgi toplumunun gerektirdiği yetkinliklere sahip ve 21. yüzyıl becerilerini kullanabilen, öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Her öğrencimizin özel ve benzersiz olduğunu benimseyerek hazırlamış olduğumuz eğitim programında öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve hazır bulunuşluklarına önem verilmektedir. 

Okulumuzda birinci sınıftan itibaren ana dil eğitiminin üzerinde özen ve önemle durulur. Türkçe dersleri; dinleme, okuma, anlama, yazma, görsel okuma çalışmaları doğrultusunda her sınıf seviyesinde sarmal yapıda işlenir. Amacımız, okuma alışkanlıklarını geliştirerek sözcük dağarcığını zenginleştirmek ve böylece dili etkili olarak kullanabilmelerini sağlamaktır. Türk ve Dünya Edebiyatı’ndan seçilmiş metinler, öğrencilerimizin okuma, anlama, yorumlama ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesini ve tam anlamıyla okuryazar olarak yetiştirilmesini amaçlar.

“Eğitim, bireyi yaşanan zamandan çok yaşayacağı zamana hazırlamalıdır.” ilkesinden hareketle yaratıcı okuma yazma çalışmalarında öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak evrensel bakış açıları yakalamaları, özgün ve eleştirel düşünmeleri, tartışmaları, fikir üretmeleri, okuduklarını özgürce yorumlama ve yazma becerisi kazanmaları hedeflenir. Tüm bu çalışmalarda eğitim ve öğretimin merkezinde öğrenci yer alır.

Her yıl gerçekleştirilen “Okuyan Okur-Yazar Buluşmaları” etkinliği ile okudukları tematik kitapların yazarlarıyla buluşma fırsatı yakalayan öğrencilerde, okumaya karşı olumlu tutum oluşturulur. Her hafta düzenli olarak yapılan kütüphane dersi ile öğrencilerde küçük yaşta kütüphane kültürü oluşturularak okuma alışkanlığını destekleme ve kalıcılığını sağlamak adına ‘Okuma Projesi’ düzenli olarak uygulanmaktadır. 

"Her öğrenci matematiği öğrenebilir." ilkesiyle sürdürdüğümüz matematik çalışmaları ile her seviyedeki öğrencimizin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak, öğrencilerin matematiğin estetik ve eğlenceli yönünü keşfetmeleri, etkinlik yaparken matematikle uğraştıklarının farkında olmaları, sayıların ifadelerini anlamaları; onları güncel hayata uygulamaları, karar vermek ve tahminlerde bulunmak için soru sorma ve bilgi toplayıp analiz edebilmeleri, edindikleri bilgi-becerileri diğer derslerde ve günlük yaşamlarında kullanabilmeleri amaçlanmaktadır. GEMS derslerinde yapılan etkinlikler farklı derslerle ilişkilendirilerek öğrencinin bilgi transferi yapması kolaylaştırılır. 

Okulumuzda eğitimin yaşam boyu süren bir eylem olduğu farkındalığı ile en etkili öğrenmenin yaparak yaşayarak edinildiğine inanılır. Bu nedenle fen alanındaki temel ilkemiz “yaparak ve yaşayarak öğrenmek” üzerine kuruludur. Fen bilimleri dersi ile öğrencilerimizde; fizik, kimya, biyoloji bilimleri ile ilgili temel oluşturmak hedeflenir. Günlük hayatla ilişkilendirilerek ele alınan ve laboratuvar dersleri ile desteklenen konular, öğrencilerde oluşabilecek önyargıları engelleme, onları bilimsel düşünmeye yönlendirme, yaratıcı düşünceler oluşturma amacına yönelik olarak sürdürülmektedir. Öğrencilere; üretken sorular sormak, bilgi yüklemek yerine bilgiye nasıl ulaşılacağını öğretmek, bilimsel süreçleri kullanacakları, düşünmelerini, araştırmalarını ve sorgulamalarını sağlayacak etkinlikler ile fen bilimleri dersini daha keyifli hale getirilmektedir.

Hayat bilgisi derslerinde, işlenen ünitelerin öğrenciler tarafından somut verilerle incelenmesini sağlamak adına geziler düzenlenir. Uzman kişi veya kurumlardan alınan destek ile öğrenilen bilgilerin yaşamla ilişkilendirilmesi sağlanır. Öğrenciler bilgiye ulaşmada araştırma becerilerini, düşünme becerilerini, sosyal becerilerini, iletişim becerilerini, öz yönetim becerilerini bilinçli bir şekilde geliştirmek ve kullanmak için yönlendirilirler. Bireysel ve grup çalışmalarında, düzenlenen aktivitelerde; öğrencilerin saygılı olma, yaratıcı olma, empati kurma, işbirliği yapma, ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkma gibi olumlu tutumlar geliştirmeleri hedeflenir. 

Sosyal bilgiler dersi ile hedeflerimiz; öğrencilerimizin, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemelerini ve uygulamalarını, demokratik değerlere sahip çıkmalarını; tarihsel, kültürel ve sosyal yaşamı destekleyici ve geliştirici ögelere önem vermelerini, dünya ve Türkiye ile ilgili gelişmeleri edindiği bilgilerle değerlendirebilmelerini, olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi kurabilmelerini; bilimsel düşünebilen, öğrendiklerini bir beceriye dönüştürüp yaşama uyarlayabilen; öğrenme ve araştırma isteği duyan; hak ve sorumluluklarının farkında olan; farklılıklarımızla özel olduğumuzu bilen nesiller yetiştirmektir.

TÜRKÇE BÖLÜMÜ

“Türk dili, Türk milletinin kalbidir, beynidir.” Mustafa Kemal ATATÜRK

 

İnsan, dil aracılığıyla düşünür. Her ülkede büyük önem verilen dil öğretiminin temel amacı, iletişim becerilerinin yanı sıra “düşünme” yeteneklerini de geliştirmektir. Okulumuzda Türkçe dersinin genel amacı; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ana dilini doğru kullanan, kendi kültürünü tanıyan ve dünyadaki kültürlere duyarlı, okuma alışkanlığı ve sistematik düşünme yetisi kazanmış bireyler yetiştirmektir. Bu kapsamda öğrencilerimizin,

 

  • Okuduklarını, görüp izlediklerini, dinlediklerini, tam ve doğru olarak anlayabilen,
  • Türk dilinin kurallarını benimseyerek ana dilini doğru ve etkili şekilde kullanabilen,
  • Düşündüklerini eksiksiz ve akıcı bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen,
  • Okumayı alışkanlık haline getirerek söz varlıklarını zenginleştirmiş,
  • Yaratıcı ve özgün düşünceler üretebilen,
  • Türk ve dünya yazınının önde gelen yapıtlarını inceleyerek yapıtlara eleştirel bir  gözle bakabilen,       
  • Yaşamlarının bütününde ve eğitimlerinin her alanında eleştirel düşünme ve çevresi ile sağlıklı iletişim kurma becerisi kazanmış,
  • Sanata değer vererek kültürel ve sanatsal etkinlikleri takip eden,
  • Çevre, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler olarak yetişmeleri temel hedeflerimizdir.

Ders İçeriği:

Okulumuzda Türkçe dersleri okuma, anlama, yazma, dinleme, konuşma ve dilbilgisi çalışmalarının tematik kitaplarla bütünleştirildiği bir program çerçevesinde yürütülür.  MEB’in sunduğu program doğrultusunda hazırladığımız haftalık planlarda yer alan nitelikli metinlerden yola çıkılarak okuma, anlama, yazma, dinleme, konuşma ve dilbilgisi çalışmaları yapılır. Bunun yanı sıra köşe yazısı dersleriyle öğrencilerimizin yurt ve dünya gündemini, edebi türlere yönelik yapılan çalışmalarla ise sanat ve kültür gündemini takip etmeleri hedeflenir. Yapılan tüm ders içi etkinlikler, öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenecekleri farklı yöntem ve tekniklerden yararlanılarak planlanır. Tema sonlarında öz değerlendirme, öğretmen değerlendirmesi vb. ölçeklerle çalışmalar değerlendirilir ve öğrencilere dönüt verilir. Öğrenciler; kendilerini ifade edebilecekleri, ürünlerini ortaya koyabilecekleri proje ve yarışmalara özendirilir. Öğrenmelerin kalıcı olması için temalarla ilişkili olarak çeşitli geziler düzenlenir.

 Kitap Okuma Çalışmaları:

“İyi seçilmiş kitapları okumak, geçmiş yüzyılların seçkin zekalarıyla önceden düzenlenmiş bir konuşmaya katılmak gibidir.” (Descartes)

Öğrencilerimize sene başında verilen kitap listeleri, temalarla ilişkili olarak seçilir ve öğrencilerden seçilen kitapları belirtilen sürede okumaları istenir. Kitaplar, öğrencilerimizin hazırladığı sunumlar ve öğretmenlerimizin hazırladığı değerlendirme çalışmaları eşliğinde “Kütüphane Etkinliği” derslerinde ayrıntılı olarak incelenir. Öğrencilerimizin okudukları eserleri içselleştirmeleri ve okuma heyecanı kazanmaları amacıyla projeler yapılır, yazarlarla atölyeler ve söyleşiler düzenlenir.

Etkinlikler:

Okul yaşamının ilk yıllarından itibaren dilin düşünme yetisini geliştirmedeki öneminin bilinciyle sorgulayıcı ve eleştirel okuma- yazma süreçlerinin geliştirilmesi, pekiştirilmesi ve bir yaşam biçimi olarak benimsetilmesi amacıyla öğrenciler; alanlarında söz sahibi yazar, şair ve eleştirmenlerle bir araya gelerek okuma, yazma, düşünme, drama atölyelerine ve söyleşilere katılmaktadır. Bunun yanı sıra geleneksel olarak okulumuzda her yıl “Okuyan Okur Yazar Buluşması” etkinlikleri düzenlenmektedir. Öğrencilerin bu etkinliklerle edindikleri bilgi ve donanımı eğitim hayatlarının tamamına yayması, kazandıkları entelektüel bakış açısının yazma tekniklerine kaynaklık etmesi, özgün ve yaratıcı ürünlerin ortaya çıkma sürecinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Dilin düşünme yetisini geliştirdiği gibi düşünmek de dilin etkin kullanımını gerektirmektedir. Bu bakımdan okulumuzda Türkçe dersleri “Düşünme Becerileri ve Yaratıcı Yazma” dersleri ile desteklenmektedir. Felsefe ile düşünme becerilerine katkı sağlayacak okuma, konuşma ve yazma çalışmaları ile karikatür kitaplarından yola çıkarak sorgulayarak öğrenme, eleştirel ve görsel okuma çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla ilkokulun ilk yıllarından itibaren okul kütüphanesi aktif bir öğrenme ortamı olarak kullanılmakta, kütüphane dersleri ve temalarla ilişkilendirilen gezilerle de öğrenmenin kalıcı hâle getirilmesi için çalışılmaktadır.

Okulumuzda öğrencilerin düşünme ve yazma becerilerini geliştirmek, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini zenginleştirmek, kendilerini yazı yoluyla ifade edebilmelerine yardımcı olmak, Türkçenin doğru kullanımına katkı sağlamak ve geleceğin yazarlarını yetiştirmek amacıyla “Geleneksel Öykü Yarışması” düzenlenmektedir. İl içerisinde yapılan bu yarışma ile öğrenciler kendilerini ifade edebilecekleri özgün bir eser ortaya koymaktadırlar.

Farklı ortamlarda ve çeşitli materyallerle zenginleştirilerek hazırlanan eğitim programının öğrenci başarısına katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Bu amaçla okulumuzda hazırlanan “Türkçe Etkinlik Sınıfı” ile öğrencilerimize yaratıcı bir ortam sunulmaktadır.

 

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ

 

Okulumuzda Sosyal Bilgiler dersinin temel amacı; 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını benimseyen, tarihini ve kültürünü tanıyan, bilgiyi bilimsel yöntemlerle, sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturmayı deneyimleyen, kullanan ve yorumlayan, eleştirel düşünen, yaratıcı ve doğru karar veren, demokrasinin temel değerlerini farkında olan, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, haklarını ve sorumluluklarını bilen vatandaşlar yetiştirmeyi hedefler. Bu temel amaçla birlikte Sosyal Bilimler Bölümü içerisinde yer alan Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde öğrenciler; bireyleri, toplumları ve çevreyi etkileyen unsurları inceleyerek; tarihi, coğrafi, sosyal, ekonomik, dini, teknolojik ve kültürel bağlamlarda; bilişsel becerilerine ve yaşlarına uygun seviyelerde; değişim, iletişim, gelişim, evrensel etkileşim, zaman, mekân, bağlantı, bakış açısı ve sorumluluk gibi kavramlarla çalışmalar yaparlar. İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi Özel Ortaokulu Sosyal Bilimler Bölümü olarak genel amacımız: Atatürkçü düşünce sistemini ve bu sistemin gereklerini kendisi için hayat felsefesi kabul etmiş,

·       Anayasamızda açıkça belirtilen; eşitlikçi, laik, sosyal ve demokrasiyi kendisine ilke edinmiş,

·       Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı vatandaşlık görevlerinin farkında,

·       Evrensel değerlere saygı duyarak dünyadaki farklılıkları hoşgörüyle karşılayabilen,

·       Düşünen, tartışan, sorgulayan, özgür seçim yapıp karar verebilen,

·       Başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilen,

·       Problem çözebilme becerisini kazanmış ve bunu hayatının her aşamasına yansıtabilmiş bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Ortaokul 1, 2 ve 3. Sınıflar

 

Ortaokul 1, 2 ve 3. sınıflar Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı; “Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, İnsanlar, Yerler ve Çevreler, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Üretim, Dağıtım ve Tüketim, Etkin Vatandaşlık, Küresel Bağlantılar” olmak üzere yedi öğrenme alanından oluşmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ortaokul Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı; MEB müfredatı ile uyumlu olup okulumuzdaki eğitim stratejimiz; öğrencinin merkezde olduğu, öğretmenin ise “aktarıcı öğretmen” olmaktan çok bilgiye ulaştıran bir “rehber öğretmen” olması gerektiği gerçeğine uygun olarak belirlenmiştir. Yapılandırmacı eğitim modeliyle Sosyal Bilgiler dersinin aktif geçmesi sağlanırken “yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta” doğru bir eğitim yöntemi uygulanmaktadır. Bu doğrultuda,

·       Yeni kavramların öğretiminde mümkün olduğu ölçüde somut materyaller kullanılır.

·     Dersler yaratıcı drama tabanlı veya gerçek hayat uygulamalı etkinlikler ile bütünleştirilir, eğitim teknolojilerinden faydalanılır.

·     Öğrencilerimizin derslerde edindikleri kazanımlar ve düşünme becerilerine yönelik hafta içi ödevleri ve hafta sonu geliştirme, pekiştirme ödevleri verilir.

 

Ortaokul 1, 2 ve 3. sınıflarda çoktan seçmeli soru çözümleri ve konu tekrar çalışmaları ile merkezi sınavlara hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

Üniteler ile ilgili şiir, afiş, resim ve sunu çalışmaları yapılır. Öğrenme süreci belli aralıklar ile yapılan yazılı sınavlar, konu tarama testleri, deneme sınavları ile takip edilir ve yapılan değerlendirmeler sonucunda tam öğrenmeyi sağlayacak destek çalışmaları planlanır.

Konuları pekiştirmek ve okuma alışkanlığını beslemek adına Sosyal Bilimler Dersliğinde okuma çalışması yapılır.

Öğretim programı şehir içi ve şehir dışı gezileri, okul içi ve okul dışı atölye çalışmaları ile desteklenir.

Ortaokul 4. Sınıflar

 

Ortaokul 4. sınıflar T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı; “Bir Kahraman Doğuyor, Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar, Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!, Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye, Demokratikleşme Çabaları, Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” olmak üzere yedi öğrenme alanından oluşmaktadır. Öğrenme alanlarına göre işlenecek kazanımlar belirlenirken MEB’in öğretim programı takip edilir. Bu noktada çağın gerektirdiği tüm ders materyallerini öğrencilerimizle kullanarak aktif öğrenmeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ortaokul 4. sınıfta merkezi ortak sınavlara özel bir hazırlık yapılmaktadır. Bu çalışmaların amacı öğrencilerimizin merkezi sınavlarda üst düzeyde başarı elde etmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda orta 1, 2 ve 3. sınıflarda uygulanan eğitim programına ek olarak;

Ortaokul 4. sınıflarda çoktan seçmeli soru çözümleri ve konu tekrar çalışmaları ile merkezi sınavlara hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

Eğitim öğretim yılı içerisinde uygulanan deneme sınavlarının sayıları arttırılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda tam öğrenmeyi sağlayacak destek çalışmaları her hafta ofis çalışmaları adı altında yürütülür.

Tam öğrenmenin gerçekleşmesi adına da öğrenmelerin sonunda sadece sonuca dayalı klasik ölçme değerlendirme araçlarına (yazılı sınavlar, testler, açık uçlu sınavlar) değil, süreç ölçmeye dayalı yöntem ve tekniklere de yer vermekteyiz.

 

 

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Ortaokulu fen bilimleri bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizin fen bilimlerindeki temel bilimsel kavram ve yöntemleri anlamalarını ve bilime karşı olumlu bir tutum edinmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin iyi birer fen okuryazarı olarak, bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler olmaları hedefi ile fen alanındaki çalışmalarımızda eğlenerek öğrenebilecekleri ortamlar oluşturmayı amaçlarız.

Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz, fen bilimlerine ilişkin temel bilgilere sahip,  araştıran-sorgulayan, etkili karar verebilen, problem çözebilen, kendine güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen, doğal çevrenin keşfedilmesine yönelik bilimsel süreç becerilerini gerçekleştirirler.

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı

Okulumuzun  ortaokul Fen Bilimleri Dersi Eğitim Programı MEB müfredatı ile uyumlu olup öğrencilerimiz için yararlı olacağını düşündüğümüz fen eğitim programları (GEMS), 3D ve 2D interaktif eğitimler, her seviyede uyguladığımız laboratuvar ve yaratıcı uygulamalar merkezi çalışmaları, ulusal ve uluslararası yarışmalar ve projelerle desteklenmektedir. 

Okullarımızda uygulanan Fen Bilimleri Dersi Müfredatında fen okuryazarlığını destekleyecek sekiz öğrenme alanı ön görülmüştür.

Bu alanlar:

1. Canlılar ve Hayat   

2. Madde ve Değişim

3 .Fiziksel Olaylar 

4. Dünya ve Evren

5. Fen ve Mühendislik Uygulamaları 

6. Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkileri

7. Bilimsel Süreç Becerileri 

8. Tutum ve Değerler 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın üniteleri sekiz öğrenme alanından ilk dördü üzerinde yapılandırılmış olup diğer dört öğrenme alanının her bir öğrenme alanını içinde kazandırılması ön görülmüştür.

 

 Ortaokul 1. Sınıflar

Ortaokul 1.sınıf seviyesinde öğrencilerin Güneş ve Ay’ın temel özellikleri;  şekilleri, boyutları ve yapıları, Ay’ın evreleri, canlılar, benzerlik ve farklılıkları, doğada var olan çeşitli kuvvetleri farklı yüzey/ortamlarda sürtünme kuvvetinin harekete olan etkisi, maddenin hâl değiştirmesi, ısı ve sıcaklık kavramları, ışık ve davranışları, biyoçeşitlilik,  nesli tükenen ve tükenme tehlikesi olan canlıları, elektrik devreleri, devre elemanları ile ilgili konularda bilgi, beceri ve duyuşa sahip olmaları hedeflenir.

Ortaokul 2. Sınıflar

Ortaokul 2.sınıf seviyesinde öğrencilerin, Güneş sistemi Güneş ve Ay tutulmaları, destek ve hareket sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, denetleyici ve düzenleyici sistemler ve duyu organlarına ait yapı ve organlar, kuvvet ve özellikleri, cisimlerin aldıkları yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi kurma, maddeyi oluşturan tanecikler, maddede meydana gelen değişimler, yoğunluk kavramı, ısı iletkenliği ile yalıtkanlığı ve yalıtımı, yakıt türleri, ısı amaçlı kullanılan yakıtların çevre üzerindeki etkileri, sesin yayılması ve sürati, elektriğin iletimi, elektriksel direnç ve bağlı olduğu faktörlerlerle ilgili konularda bilgi, beceri ve duyuşa sahip olmaları hedeflenir.

Ortaokul 3. Sınıflar

Ortaokul 3.sınıf seviyesinde öğrencilerin, canlıların temel birimi hücre ve bölünmesinin amaçları, mitoz ve mayoz evreleri, kütle ağırlık, kuvvet-iş ve enerji arasındaki ilişki; enerjinin korunumu, enerji mühendisliği, atomun yapısı, atom ile ilgili gelişmeler, iyon kavramı, molekül, element, , bileşik ve karışımlar ve özellikleri; ışık-madde etkileşimi, ayna çeşitleri, aynada görüntü oluşumu, mercekler, canlılarda üreme, büyüme ve gelişme, elektrik akımı ve devreleri, ampullerin seri ve paralel bağlanması; elektrik enerjisinin dönüşümü ve teknolojik uygulamaları hakkında bilgi, beceri ve tutuma sahip olmaları hedeflenir.

Ortaokul 4. Sınıflar

Ortaokul 4.sınıf seviyesinde öğrencilerin, mevsimlerin oluşumu, iklim ve hava hareketleri, yıkıcı doğa olayları, DNA ve ilişkili kavramlar, basınç ve değişkenleri, maddenin yapısı ve özellikleri, madde ve değişim, periyodik sistem,  elementler ve sınıflandırılması, kimyasal bağlar, kimyasal tepkimeler, asitler ve bazlar, asit yağmurları, Türkiye’ de endüstri basit makineler ve fiziksel olaylar; basit makinelerin günlük yaşamdaki kullanım alanları, canlılar ve enerji ilişkileri; besin zinciri ve enerji akışı, madde döngüleri, sürdürülebilir kalkınma, biyo-teknoloji, maddenin halleri ve ısı, ısı alış-verişi ve sıcaklık değişimi, yaşamımızdaki elektrik, yükleri ve elektriklenme ile ilgili konularda bilgi, beceri ve tutum kazanmaları hedeflenir.

 

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Okulumuzda öğrencilerimize somut deneyimler yaşatarak soyutlamalar yaptıran, matematiksel kavramların geliştirilmesinin yanı sıra bu kavramlar arasında ilişkiler kurduran öğrenci merkezli bir matematik öğretimi benimsenmiştir.   

İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi Özel Ortaokulu Matematik Bölümü olarak genel amacımız:

Matematiği karmaşık ve soyut algılanma biçiminden kurtararak yaşamın içine çekilmesine,

Öğrencinin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmesi ve öz güven oluşturmasına,

Öğrencinin matematiği günlük yaşamda kullanabilme becerisi kazanmasına,

Yapıcı, yaratıcı, eleştirel düşünebilen bireyler yetişmesine,

Hızla gelişen, değişen dünyamızda yeni buluşlar ve eserlerin ortaya çıkarılışında matematiğe duyulan gereksinimin öğrenciler tarafından iyi anlaşılmasına,

Öğrencilerin matematiğin eğlenceli ve zevkli yönünü keşfetmelerine rehberlik etmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda okulumuzda öğrenci merkezli ve öğretmenin yönlendirici, güdüleyici olduğu bir öğretim stratejisi uygulanır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü öğretim programı temel olarak uygulanmakla beraber mümkün olduğunca fazla sayıda proje ve etkinlik temelli çalışmalar yaparak ders içerikleri zenginleştirilmektedir.

Orta 1, 2 ve 3. Sınıflar

Ortaokul 1,2 ve 3. sınıflar matematik dersi öğretim programı; Sayılar ve İşlemler, Cebir, Geometri ve Ölçme, Veri İşleme olmak üzere dört öğrenme alanından oluşmaktadır. Öğrenme alanlarına göre işlenecek kazanımlar belirlenirken MEB’in matematik öğretim programı takip edilir.

Öğretim yaklaşımının belirlenmesinde ve öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde programın önerileri ve kazanımlar çerçevesinde kalmak koşuluyla öğrencilerin öğrenme stillerini ve stratejilerini öne çıkaran uygulamalara öncelik ve önem verilir. Bu doğrultuda,

Dersler çalışma defterleri üzerinden sürdürülür.

Yeni kavramların öğretiminde mümkün olduğu ölçüde somut materyaller kullanılır.

Dersler oyun tabanlı veya gerçek hayat uygulamalı etkinlikler ile bütünleştirilir, eğitim teknolojilerinden faydalanılır.

Öğrencilerimizin derslerde edindikleri kazanımlar ve düşünme becerilerine yönelik hafta içi ödevleri ve hafta sonu geliştirme, pekiştirme ödevleri verilir.

Öğrenme süreci belli aralıklar ile yapılan yazılı sınavlar, konu tarama testleri, deneme sınavları ve mini sınavlar ile takip edilir ve yapılan değerlendirmeler sonucunda tam öğrenmeyi sağlayacak destek çalışmaları planlanır.

Orta 3. sınıftan itibaren hafta sonu kursu planlanır, bu kurslarda bol sayıda açık uçlu ve çoktan seçmeli sorular çözülerek merkezi sınavlara özel hazırlık yapılır.

Öğretim programı şehir içi gezileri, okul içi ve okul dışı atölye çalışmaları ile desteklenir.

 

Ortaokul 4. Sınıflar

Ortaokul 4. sınıflar matematik dersi öğretim programı; Sayılar ve İşlemler, Cebir, Geometri ve Ölçme, Veri İşleme ve Olasılık olmak üzere beş öğrenme alanından oluşmaktadır. Öğrenme alanlarına göre işlenecek kazanımlar belirlenirken MEB’in matematik öğretim programı takip edilir.

 Öğretim yaklaşımının belirlenmesinde ve öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde programın önerileri ve kazanımlar çerçevesinde kalmak koşuluyla öğrencilerin öğrenme stillerini ve stratejilerini öne çıkaran uygulamalara öncelik ve önem verilir. Ayrıca ortaokul 4. sınıfta merkezi ortak sınavlara özel bir hazırlık yapılmaktadır. Bu çalışmaların amacı öğrencilerimizin merkezi sınavlarda üst düzeyde başarı elde etmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda orta 1,2 ve 3. sınıflarda uygulanan eğitim programına ek olarak; 

Merkezi ortak sınavlara yönelik yoğun bir çalışma sürdürülür. Haftalık matematik dersi ders saatleri artar. Hafta sonu kurslarında çalışmalar yoğunlaştırılır. Bu derslerde ve hafta sonu kurslarında bol sayıda açık uçlu ve çoktan seçmeli soru çözülerek merkezi sınavlara özel hazırlık yapılır.

Eğitim öğretim yılı içerisinde uygulanan deneme sınavlarının sayıları arttırılır. Haftalık kazanım değerlendirme sınavları ile ölçme ve değerlendirme sıklaştırılır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda tam öğrenmeyi sağlayacak destek çalışmaları her hafta ofis çalışmaları adı altında planlanır.

 

 

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

İngilizce öğretim programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır. İngilizcenin ‘Tema-Bazlı’, disiplinler arası işbirliği içinde, (Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Müzik, Resim, Beden Eğitimi dersleri ile örtüştürülerek) ve ana dil öğrenme modelini temel alarak öğretilmesini hedeflenmektedir.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yabancı Dil Bölümü olarak 2008-2009 akademik yılında öğretim programımıza uygun olarak geliştirilip hayata geçirdiğimiz web tabanlı Elektronik Avrupa Dil Portfolyosu 7-9 ve 10-14 yaş Modelleri, Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı’na (CEFR) göre hazırlanmış ve Avrupa Konseyi’nden akreditasyon almış Türkiye’deki ilk elektronik portfolyodur. Öğrencilerimiz kendi elektronik portfolyolarını kullanarak 4 dil becerisinden (Dinleme, Okuma, Konuşma ve Karşılıklı Konuşma, Yazma) her birinde yapabildiklerini değerlendirir ve bu değerlendirmelerini öğretmen değerlendirmeleriyle karşılaştırma fırsatı bulurlar.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla “Avrupa Dil Portfolyosu”nun yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü öğretim üyeleri danışmanlığında “İTÜ GVO Dil Gelişim Portfolyosu” düzenlenerek, Avrupa Konseyi’nin hazırladığı CEFR – Ortak Çerçeve Programı kendi müfredat programımız ile örtüştürülerek geliştirilmiştir. Böylelikle İngilizce müfredat programımız uluslararası bir zemine oturtulmuştur.

Avrupa Konseyi’nin ‘Ortak Çerçeve’ programına göre İngilizce dil seviyeleri A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimizin İlkokul 1 – 3. sınıflarda A1 düzeyinde, İlkokul 4, Ortaokul 1 ve 2. sınıflarda A2 düzeyinde, Ortaokul 3. sınıflarda B1, ortaokul  4. sınıflarda ise B2 düzeyinde olmaları beklenmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

Beden Eğitimi ve Spor bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda sporu ve spor kültürünü yaşam biçimi hâline getirmiş, bu doğrultuda paylaşımcı, katılımcı, özgüveni yüksek, etik değerlere sahip, takım ruhu gelişmiş, erdemli bireyler yetiştirmektir.

Ders programımız, Milli Eğitim Bakanlığı Beden Eğitimi ve Spor dersi Öğretim Programı doğrultusunda düzenlenir, aşağıdaki hedefler doğrultusunda zenginleştirilir. 

Hedeflerimiz: 

·          Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları kazandırmak,

·          İş birliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme özelliklerini geliştirmek,

·          Yerinde ve çabuk karar verme becerisini geliştirmek,

·          Serbest zamanı doğru biçimde kullanmayı, demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıkları kazandırmak,

·          Rekabeti- kazanma ve kaybetme olgusu içerisinde- başarıya taşıyabilme becerisini geliştirmek,

·          Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazanmak,

·          Ulusal bayramların anlamını ve önemini kavratmak, törenlerde görev alma olgusunu kazandırmaktır. 

Anaokulu “Hareket Etkinliği ve Oyun Dersi” Programımız

Hareket etkinliği ve oyun dersinin amacı; çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek fiziksel, motor, bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimiyle öz bakım becerilerine katkıda bulunmaktır. Böylece çocuğun fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılımı da sağlanabilir. Hareket etkinliği, çocukların fiziksel ve motor yeterliliklerinin, algısal motor gelişimlerinin ve hareket becerilerinin (yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge) geliştirilmesini içeren etkinliklerdir. Bu etkinlikler süresince çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalığı, motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk) ve fiziksel yeterliliği (esneklik, kuvvet, dayanıklılık) gelişir. Çocukların motor gelişim düzeylerinin belirlenerek farklı etkinliklerin hazırlanıp uygulanması, kazanımlara dayalı bir eğitim programının oluşturulması önemlidir. Bizler de bu çerçevede eğitimlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Genel Kazanımlar:

·         Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.

·         Sözel yönergelere uygun olarak koşar.

·         Belirli bir yüksekliğe çıkar.

·         Belirli bir yüksekliğe tırmanır.

·         Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner.

·         Belirli bir yükseklikten atlar.

·         Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.

·         Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.

·         Atılan nesneleri yakalar.

·         Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.

·         Küçük nesneleri toplar.

·         Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.

·         Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.

·         Çift ayakla ileri/geri sıçrar.

·         Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.

·         Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

İlkokul “Beden Eğitimi ve Oyun” Programımız

İlkokuldaki “Beden Eğitimi ve Oyun” dersinde öğrencilerimizin performanslarını geliştirici etkinliklere yer verilir. Amacımız; öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, belirli bir spor branşına yönlendirmek, sporcu-öğrenci ve iyi bir spor seyircisi olarak spor faaliyetlerine katılmalarını sağlamak, onların gelişim özelliklerini de göz önünde tutarak birey ve toplum yönünden sağlıklı, mutlu, dürüst ve kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken, yaşam boyu spor ilkelerini benimsemiş, Atatürk ilke ve inkılaplarının gerektirdiği davranışları kazanmış bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Genel kazanımlar:

·         Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

·         Dengeleme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar.

·         Yer değiştirme hareketlerini artan kuvvet, hız ve çeviklikle yapar.

·         Kişisel ve genel alanını fark eder.

·         Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.

·         Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliğine dayalı davranışlar gösterir.

·         Oyun ve fiziki etkinliklerde güvenliği için sorumluluk alır.

·         Oyun ve fiziki etkinliklerde öz güvenle hareket eder.

·         Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini içeren basit kurallı oyunlar oynar.

·         Oyun ve fiziki etkinlikler öncesinde, sırasında ve sonrasında beslenmenin nasıl olması gerektiğini açıklar.

·         Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

·         Kurallı takım oyunları oynar.

Ortaokul “Beden Eğitimi ve Spor Dersi” Programımız

Ortaokuldaki “Beden Eğitimi ve Spor Derslerimizde amacımız, öğrencilerimizin fiziksel etkinliklere düzenli katılımını sağlamak, dersin temel bilgi ve becerilerini, ilke ve kurallarını, stratejik ve taktiksel hareket etmeyi, spor organizasyonlarını ve olimpiyat bilgisini, becerisini geliştirmektir. Öğrencilerimiz yetenekleri ve geliştirdikleri özellikleri doğrultusunda okulumuzdaki takımlara yönlendirilmektedirler.

Genel Kazanımlar:

·          Kas ve eklem koordinasyonunu geliştirmek,

·          Sporla ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak,

·          Boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilmek,

·          İş birliği içinde (grup içinde) çalışma ve davranma alışkanlığı kazandırmak,

·          Sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilmek,

·          Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilmek,

·          Çeşitli sporlara ve etkinliklere özgü hareket becerilerini geliştirmek,

·          Spor dallarına özgü kavramları açıklamak,

·      Alıştırma ve oyunlarla öğrencilerimizin hız, kuvvet, dayanıklılık, esneklik, sürat, çabukluk, koordinasyon gibi             özelliklerinin geliştirilmek,

·          Hareket stratejileri ve taktik gelişim özelliklerinin gelişimini tamamlamak,

·          Fiziksel etkinliklerde ne zaman ve nasıl beslenmesi gerektiğini açıklamak,

·      Öğrencilerimizin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi,     ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi olmalarını sağlamak,

·          Fiziksel, bilişsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ

Görsel Sanatlar Bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak, dersi severek işlemelerini sağlamak ve çeşitli resim tekniklerini tanıyarak birer sanat izleyicisi olarak yetişmelerini sağlamaktır.   

Hedeflerimiz:

• Duygu, düşünce, izlenim, algı ve yaratıcılıklarını estetik bir yolla ifade edebilme becerisi kazandırmak,
• Sanatı evrensel düşünebilme becerisi ve öz güven kazandırmak,
• Yaratıcı düşünme ve tasarlama yeteneği kazandırmak,
• Bakmak ve görmek arasındaki ilişkiyi kavratabilmek,
• Kültür, sanat etkinliklerine ilgi duyan ve katılan bireyler yetiştirmek,
• El becerisi ve araç-gereç kullanım bilgisi kazandırabilmek,
• Sanatsal bakış açısını geliştirmek ve estetik duyarlılık kazandırmak,
• Sanat eserlerine değer veren ve koruyan bireyler yetiştirmektir.

Ders programımız, MEB Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı doğrultusunda düzenlenir, kullanılan materyal teknik yaratıcılık ve uygulamalarla derslerimiz zenginleştirilir. Derslerimiz, her çocuğun yaratıcı yönünü ve ilgi alanını ortaya çıkartılacak şekilde planlanır ve bu planlamada öğrencilerin bireysel farklılıkları esas alınır.

Anaokulu Görsel Sanatlar Dersi

Anaokulumuzda uygulanan Görsel Sanatlar dersleri temel sanat eğitimi, öğrencinin yetenek ve yaş grubuna uygun olarak kazandırılır.  Hedefimiz, öğrencilerimize uygulamada çok yönlü bir bakış açısı kazandırmak, küçük yaşlardan itibaren sanatı sevdirebilmek, öğrencilerimizin doğayı ve sanatı anlamalarını sağlamaktır. Ders içeriğimiz, dünya sanat tarihinden sanatçı örnekleri, resim teknikleri, seramik, üç boyutlu çalışmalar, ebru, baskı teknikleri, faklı boyama teknikleri, kolaj teknikleri ile zenginleştirilmiştir.

İlkokul Görsel Sanatlar Dersi

İlkokul öğrencilerimiz için hazırlanan etkinlikler, öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır. Seramik, resim, ebru sanatı tasarımları, karikatür, teknoloji ve tasarım atölyesi, teknik ve malzeme farkına göre yoğurma maddeleri, boyama teknikleri, baskı teknikleri, artık malzemelerle çalışmalar bunlardan bazılarıdır.                                                    

Ortaokul Görsel Sanatlar Dersi

Ortaokul öğrencilerimizle her sınıf düzeyinde uygun teknik ve yöntemlerle çalışılır. Sanat tarihi bilgisiyle desteklenen çalışmalarımızdan bazıları şunlardır: baskı teknikleri, kolaj, renkli resim teknikleri, iki ve üç boyutlu çalışmalar, tasarım çalışmaları, proje tabanlı uygulamalar, mozaik, strafor düzenlemeler, desen, doku, afiş çalışmaları…

Bütün bu çalışmalara ek olarak ders dışı etkinlikler çerçevesinde sosyal kulüplerimiz, belirli gün ve haftalar kapsamında okulumuzda açılan sergilerimiz görsel sanatlar eğitimi felsefesine uygun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedirler. 

 

MÜZİK BÖLÜMÜ

Müzik bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizin müzik beğenilerini ve kültürlerini oluşturmak, ifade yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek, onları estetik anlayışa sahip bireyler olarak yetiştirmektir.

Ders programımız, MEB müzik dersi öğretim programı doğrultusunda düzenlenir, Müzik Dersi Öğretim Programı öğrenme alanlarına ek olarak tüm dünyada yaygınlık kazanmış olan “Orff “ öğretisi çerçevesinde “Müzik ve Hareket Eğitimi” ile zenginleştirilir.

 

Anaokulu Müzik Dersi

Orff yaklaşımı ile yapılan müzik eğitimi, temel olarak tüm öğrencilerin oyun ortamında potansiyelleri ölçüsünde derse katıldıkları, birlikte keşfederek, deneyerek öğrendikleri doğal bir süreçtir. Okulumuzda Orff yaklaşımı çerçevesinde müzik ve hareket eğitimi, okul öncesi dönemi itibariyle başlamaktadır. Müzik eğitimi bireyin çok yönlü gelişimine olumlu katkılar sağladığından ve okul öncesi dönem de bireyin en hızlı geliştiği dönem olduğundan Orff öğretisinin yanı sıra ritim çalışmaları, şarkılı oyunlarla canlandırmalar, solo ve koro şeklinde söylenen şarkıların yanı sıra her ay bir besteciyi tanıma,  müzik dinleme etkinliklerine de yer verilmektedir. 

 

İlkokul Müzik Dersi

İlkokul 1. sınıf seviyesinde Orff çalışmaları ağırlıklı olarak sürdürülmekteyken, öğrencilerimizle birlikte şarkı söyleme ve ritim çalışmaları devam etmektedir.

İlkokul 2, 3,4.sınıf seviyesinde ise çalışmalarımıza ek olarak temel nota eğitimine, solfej okuma-yazma, koro, solo şarkı söyleme ve müzik dinleme etkinliklerine yer verilmektedir.

 

Ortaokul Müzik Dersi

Ortaokul tüm seviyelerde müzik derslerinde müzik kültürü, nota eğitimi, solfej, koro ve solo olarak şarkı söyleme ve müzik dinleme etkinlikleriyle devam etmektedir. 

 

Mini Konservatuvar Çalışmalarımız

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı içinde okulumuzda gerçekleştirilen “ Mini Konservatuvar” çalışmalarımız; altıncı eğitim yılında çocuklara müziği erken yaşta doğru öğretmek, yeteneği olanları keşfetmek ve yönlendirmek amacıyla okulumuz müzik öğretmenleri tarafından uygulanmaktadır. 

 

Çalışmalarımız, anaokulu hazırlık yaş grubunda öğrenim gören öğrencilerin çalgı eğitimine hazırlanmaları amacıyla Temel Müzik Eğitimi, ilkokul 1.sınıftan ortaokul 8. sınıfa kadar ise farklı sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için bireysel çalgı eğitimi ile devam etmektedir. Çalgı eğitimleri, öğretmen ve öğrencimizin katılımı ile bireysel Temel Müzik Eğitimi 8 – 10 kişilik, öğrenci grupları halinde verilmektedir.

 

Mini konservatuvar eğitim programımız, on dörder haftalık iki dönem halinde 28 hafta sürmektedir.

 

Kurs dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilere, İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Mini Konservatuvar Programı Kur Sertifikası verilmektedir. 

 

Kur programına ait müfredatı başarı ile tamamlayamayan ancak devam şartını yerine getiren öğrencilere ise İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Mini Konservatuvar Programı Katılım Belgesi verilir.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Günümüzde bilişim teknolojileri hayatımızın hemen hemen her alanıyla iç içe durumdadır. Bu nedenle, öğrencilerimizi bilişim teknolojilerinden verimli bir şekilde yararlandırabilmek amacıyla gerekli olan teknolojik altyapı okulumuzda özenle düzenlenmiştir.

Bilişim teknolojileri ve yazılım derslerimizde, öğrencilerimize bu alanda gerekli yeterlilikleri en güncel haliyle kazandırmayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda öğrencilerimizin bu yeterliliklerini kullanırken bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla zaman zaman “Google” gibi sektörün öncü firmalarıyla iş birliği yaparak okulumuzda düzenlediğimiz seminerlerle “Bilinçli İnternet ve Teknoloji Kullanımı” gibi konularda öğrencilerimizi bilgilendirmekteyiz.

Okulumuzdaki Bilişim Teknolojileri Temel Öğretim Programı

Anaokulunda; Bilişim Teknolojileri dersi, öğrencilerimizin yaşamında önemli yer tutacak olan “Bilişim Teknolojileri” ile erken yaşlarda tanışmalarını sağlar ve bu teknolojileri tüm yaşamları boyunca verimli şekilde kullanabilmeleri için gerekli olan alt yapıyı hazırlar. 

Öncelikle, el göz koordinasyonu ve temel bilgisayar kullanım becerileri kazandırılan öğrencilerimiz, anaokulu öğretim programındaki hedef kazanımlara uygun hazırlanmış “Matematik, Bilim, Canlılar, Trafik, Resim Yapıyorum vb.” gibi içeriklere sahip eğitsel yazılımları kullanırlar.  Hazırlık sınıfına gelmiş öğrencilerimiz geleceğin bilgisayar bilimcileri olarak “Kodlama” eğitimine başlarlar.

Öğretim programlarındaki kazanımlara göre hazırlanan etkinliklerde, öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmeleri hedeflenmiştir. Oyun temelli öğrenme sayesinde bu bilgiler, kalıcı davranışlara dönüşmektedir.

İlkokul ve Ortaokulda, Bilişim Teknolojileri dersi aşağıdaki temel yeterlilikleri öğrencilerimize kazandırmayı hedefler:

Bilişim Okuryazarlığı kazanımı ile öğrencilerimiz:

•Bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru ve güvenli biçimde kullanmak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri sergileyebilir.

•Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kültürel, sosyal açıdan bireysel ve toplumsal katkıları konusunda bilinçlenebilir ve olumlu tutum geliştirebilir.

•Yaşam boyu öğrenme ve bağımsız öğrenebilme konusunda kişisel sorumluluk alabilir.

•Bilişim etiği, gizlilik ve güvenlik konularında duyarlı davranabilir.

Bilişim Teknolojilerini Kullanarak İletişim Kurma, Bilgi Paylaşma ve Kendini İfade Etme kazanımı ile öğrencilerimiz:

• Bilişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurabilir, fikir ve projelerini gerçekleştirebilir.

• Bilgi ve fikirlerini farklı hedef kitlelerin anlayacağı biçimde düzenleyip medya aracılığı ile paylaşabilir.

• Farklı gruplarla iletişim kurarak sanal ortamlara ilişkin sosyal ve kültürel anlayış geliştirebilir.

• Sosyal medyayı etkili biçimde kullanabilir ve yönetebilir.

Araştırma, Bilgiyi Yapılandırma ve İş birliği İçinde Çalışma kazanımları ile öğrencilerimiz:

•Bilgiye erişebilir, bilgiyi analiz edebilir ve bilgiden bilgi üretmenin gücünü ve önemini kavrayabilir.

•Bilgiyi yapılandırma süreçlerinde farklı araç ve yaklaşımları kullanabilir.

•Çeşitli sanal ortamları, medya ve yazılım türlerini kullanarak ortak ürün ve projeler üretebilir.

Problem Çözme, Programlama ve Özgün Ürün Geliştirme kazanımları ile öğrencilerimiz:

•Bir problemi çözmek ve projeyi gerçekleştirmek için strateji geliştirebilir, çözüm üretirken farklı bakış açılarını ve yaklaşımları kullanabilir.

•Yazarlık ve programlama dillerini tanıyabilir.

•Sistemleri ve konuları incelemek için model, benzeşimler ve canlandırmalar oluşturabilir.

Kodlama Eğitimi

"Bilgisayar Bilimi" problemleri çözmek için özel çözüm yöntemlerinin uygulanmasıdır. Bizler bilgisayarların çok zeki olduklarını düşünürüz fakat bilgisayarlar harekete geçmek için "Bilgisayar Bilimci"lerinin onlara verecekleri kesin talimatları beklerler. Bilgisayarlar sadece onların söylediklerini yapabilirler.

Çocuklarımıza "Bilgisayar Bilimcisi" gibi düşünmeyi öğretmek onlara problem çözme becerisinin temelleri olan olayları mantıksal sıralama ve özel çözüm yöntemlerini kullanabilme yeteneklerini kazandırır.

Birçok ülkede zorunlu ders olarak okutulmaya başlanan programlamanın temel amacı öğrencilere problemlere karşı farklı bakış açıları kazandırmak ve problemin çözümünde analitik düşünme yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamaktır.

Değişen ve sürekli gelişen dünyamızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için devamlı kendini yenileme zorunluluğu olan eğitim ve öğretim sistemlerinin içerisinde "Kodlama" dersi ilk sıralarda yerini almaktadır. Gelecekte okuma yazma becerileriyle birlikte öğrencilere temel olarak kazandırılmaya başlanacak kodlama beceresi günümüzde İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları tecrübesiyle öğrencilerimize sunulmaktadır. Öğrencilerimiz her yıl düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarına katılmaktadırlar. Ayrıca yazılım firmalarının öğrencilere yönelik düzenlemiş oldukları yarışmalara katılmaktadırlar.

Robotik Eğitimi

Robotik kulübünde öğrenciler meraklı, hayal gücü yüksek, yaratıcı yönleri güçlü, ihtimalleri ve çözümleri saptama konusunda başarılı öğrenciler olarak kendilerini geliştirme fırsatı bulur. Ana hedef, öğrencilerin bu özelliklerini keşfetme ve geliştirme konusunda onları cesaretlendirmektir. Öğrencilerimiz her yıl düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarına katılmaktadırlar. Ayrıca üniversitelerin ve özel kurumların düzenlemiş olduğu robot yarışmalarına katılmaktadırlar.

Öğrencilerin yapma ve ortaya çıkarma isteği, teknoloji ve teknolojinin paylaşım araçları ile kolayca ortaya çıkar. Bu sayede öğrencilerimiz fikirden, üretime geçerler. Aynı ürünleri oluşturmak yerine farklı ürünler ortaya çıkarırlar. Risk almayı, özgürce karar vermeyi, rekabet yerine paylaşımı, tüketmek yerine üretmeyi ve proje tabanlı iş yapmayı öğrenirler. Böylece dünyadaki sorunları çözmeye yönelik, yenilikçi ürünler elde ederek insanlığa fayda sağlayacak çalışmalarda bulunurlar. Robotik kulübü sayesinde öğrencilerimiz, Arduino geliştirici kartı ve temel elektronik kavramları ile tanışarak elektronik devreler oluşturmaktadırlar. Kendi robotlarını, elektronik devrelerini tasarlayıp üretmektedirler. 

Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Olanakları

•24 adet öğrenci ve bir adet öğretmen bilgisayarından oluşan üç adet bilgisayar dersliğimiz mevcuttur. Bilişim Teknolojileri derslerimiz ve bilgisayar destekli dil öğretimi bu dersliklerde gerçekleştirilmektedir. 

•İçerisinde 3D yazıcı, robotik setler ve taşınabilir bilgisayarlar bulunan Robotik sınıfımız mevcuttur. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak için projelerini bu sınıfımızda hazırlamaktadırlar.

Sınıflarımızda internet bağlantılı bilgisayar, projeksiyon cihazı ve akıllı tahta bulunmaktadır.  Öğrencilerimiz,  bu bilgisayar ve akıllı tahtaları; hazırladıkları projeleri, çalışmaları sunmada kullanabilmektedirler.

•Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri, öğretim programlarında yer alan içeriklere göre, oditoryum, kapalı spor salonu, atölye ve müzik dersliklerinde var olan bilişim teknolojileri alt yapısı ile desteklenmekte, ayrıca sağlık birimi ve tüm idari birimler iş ve işlemlerinde özel yazılımlardan faydalanmaktadırlar. 

•Okulumuzda “İTÜGVONET” adlı bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır. İdareci, öğretmen, veli ve öğrenciler sistemi kullanmakta sistem aracılığı ile velilerimiz ve öğretmenlerimiz arasında etkili bir iletişim kurulmaktadır. Öğrencilerimiz, notlarını ve kendileriyle ilgili tüm bilgileri görebilmektedir. Ayrıca velilerimiz; bu sistem üzerinden çocuklarıyla ilgili not, devamsızlık gibi bilgileri günlük olarak takip edebilmekte, etkinlik ve duyurulara hızlı bir şekilde ulaşmakta, ders öğretmenleri ile kolay bir şekilde iletişim kurabilmektedirler.

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ

İTÜ GVO Özel Beylerbeyi  Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu Ölçme ve Değerlendirme Bölümü; eğitim ve öğretim politikalarını yeniden yapılandırmaya temel olacak verileri toplamak ve değerlendirmek,  öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini belirlemek üzere yapılacak ölçme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmektedir. 

Genel İlkelerimiz

Genel ilkemiz “Öğrenciler, her türlü yeni bilgiyi kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak öğrenebilir." ilkesidir. Öğrencileri sınav-not kaygısına sürüklemeden onların “öğrenmeyi öğrenme" becerilerini geliştirmek, araştırıcı, sorun çözücü ve yaratıcı niteliklerini artırmak temel hedeftir. 

Okulumuzdaki tüm öğrenmelerin; kazanımlara yönelik ve planlı olması, yüksek nitelikte bir öğretim hizmeti eşliğinde gerçekleştirilmesi ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi esastır. Bu nedenle, okullarımızda ölçme ve değerlendirme işlemleri tamamen bilimsel ve objektif bir yöntemle akademik bir anlayış içerisinde gerçekleştirilmektedir. 

İTÜ GVO Beylerbeyi Özel Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda uygulanan ölçme ve değerlendirme  sistemleri zaman içinde değişebilir ancak değerlendirmeye verilen önemin hiçbir zaman azalmayacağı kesindir çünkü ölçme ve değerlendirme bir eğitim sisteminin dönüt (feedback) mekanizmasıdır. 

Ölçme ve değerlendirme sistemimiz, eğitim sistemimizin ve eğitim programlarımızın ayrılmaz birer parçasıdır. 

Çalışma Alanları

Ölçme ve Değerlendirme Bölümü, eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında belli kararlar almak üzere ölçme sonucu bilgiler toplar. Bu bilgilerden yararlanarak aşağıdaki çalışma alanlarında etkinlik gösterir:

1. Öğretim hizmetine destek amacıyla:

• Ölçme değerlendirme temel ilkelerinin benimsenmesi ve sınav modellerinin gözden geçirilmesi ve uygulanan ölçme değerlendirme modeli ve alternatif ölçme değerlendirme konularında seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenleme,
• Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini belirleme,
• Yazılı Sınavlar/ Konu Tarama Testi /Genel Değerlendirme Sınavları neticesinde öğrencilerin öğrenme düzeyini belirleme ve izleme
• İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının felsefesine uygun öğrenci seçebilmek için “Okula Giriş Sınavları”nı hazırlar uygular ve sonuçları rapor halinde ilgililere iletme,
• Eğitim ve öğretimin geliştirilmesi, (Öğrencinin kendi ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda özel programlarla desteklenmesiyle ilgili olarak eğitim programlarının geliştirilmesi ve ilgili eğitim kadrosunun yetiştirilmesi konularında öneride bulunması)
• Güvenilirliği yüksek ve geçerlilik çalışmaları yapılmış sorulardan oluşan ölçme araçları geliştirme,
• Kurumsal olarak yayınevleri ile iletişim kurup yıl içerisinde kullanılacak yaprak test, deneme sınavları ve soru bankası vb. türde yayınların temini için görüş önerilerinin alınması, ilgili tekliflerin yönetime sunulması ile ilgili çalışmalar yapar. 

2) Ders yılı başında öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini belirleme amacıyla:

İlkokul ve Ortaokulda:

• Hazırbulunuşluk sınavlarının uygulama takvimini bölüm başkanlarıyla iş birliği yaparak hazırlar.
• Ders yılı başında, aşamalık özelliği gösteren derslerden ön koşul bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla uygulanan hazırbulunuşluk sınavlarının sonuçlarını değerlendirir.
• Hazırbulunuşluk sınavlarının değerlendirme sonuçlarını, öğrenme ihtiyaçları olarak yeniden ele alınmasını sağlamak üzere bölümlere ve okul müdürlüğüne iletir.

3) Öğrenme düzeylerini belirleme ve izleme amacıyla:

• “Konu Tarama Testleri”nin uygulama takvimini bölüm başkanlarıyla iş birliği yaparak belirler ve uygulamaya koyar.
• İlgili bölüm başkanları ve öğretmenlerle iş birliği yaparak “Konu Tarama Testleri”nin hazırlanmasını ve yazılmasını sağlar.
• Her öğretim döneminde işlenen temalarda programların amaçladığı hedef davranışların kazandırılma düzeyini belirlemek amacıyla uygulanan başarı test sonuçlarını öğrencinin grup içindeki yerini, öğrencinin kendi gelişim sürecini ve çabasını ayrı ayrı raporlayacak şekilde değerlendirir. Değerlendirme sonuçlarının öğrenciye, öğretmene ve veliye verilmesi için raporları değerlendirme programı üzerinden yayınlar.

4) Seçme ve yerleştirme ile ilgili olarak:

• Öğrenci seçiminde kullanılacak ölçme araçlarından, bilişsel davranışların ölçülmesi ile ilgili kabul sınavlarının oluşturulmasını sağlar. Bu testlerin uygulama biçimini ve değerlendirme yöntemini belirler.
• Öğrenci seçiminde kullanılacak ölçme araçları geliştirir.
• Bilişsel davranışların yanı sıra öğrencilerin duyuşsal davranışlarını ölçme ve değerlendirmeye yarayacak araç ve teknikleri belirleme çalışmaları yapar.
• Öğrenci seçme uygulamalarını, okula öğrenci seçmek, öğrencilerin sınıflarını belirlemek ve öğrencileri tanımak amacıyla değerlendirir. Bu verileri yönetime, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümüne iletir.
• İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Okula Giriş Sınavlarının oluşturulması ve değerlendirilmesi çalışmalarını yapar
• LGS deneme sınavlarının programlanması, uygulanması ve değerlendirme toplantıları düzenleyerek bireysel destekleme ve etüt programlarına yön verme çalışmalarını yapar.

5) Ölçme araçlarının geliştirilmesi ile ilgili olarak:

• Öğrenci seçme sınavlarının uygulama yönergelerini hazırlar.
• Bölümlerden gelen test sorularını inceler, bilişsel davranışların aşamalığı ve bu aşamaların nasıl ölçülebileceğini, sınav veya testin geçerliliğinin nasıl artırılabileceği gibi ölçme teknikleri konusunda bölümlere bilimsel destek sağlar.
• Uygulanan sınavlarda kullanılan soruların, ayırt edicilik ve güçlük değerleri, cevapların seçeneklere dağılımı gibi özelliklerini belirleyen soru analizleri yapar.
• Ayırt ediciliği yüksek sorulardan soru bankası oluşturur.
• Soru analizini ilgili öğretmenlere ileterek onların ölçme özelliği yüksek soru yazabilmelerine yardımcı olur. 
 

KÜTÜPHANE

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Yerleşkesi Kütüphaneleri;  Anaokulu kütüphanesi,  İlkokul Kütüphanesi ve Ortaokul Koridor Kütüphanesi olarak üç farklı mekânda hizmet vermektedir.

Kütüphane dersleri öğrencilerimizin yaşamları boyunca kütüphane rehberliğinden yararlanabilen, bilgi okuryazarı bireyler olarak yetişmelerine zemin hazırlar. Kütüphanelerimiz,  yıllık ders planlarına göre belirlenen ders saatlerinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için belirli bir plana göre kullanılmaktadır. Anaokulu ve ilkokulda sınıf öğretmenleri gözetiminde, ortaokulda ise Türkçe öğretmenleri gözetiminde gerçekleştirilen kütüphane programlarında amacımız; öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı ve kütüphane kullanma kültürü kazandırmaktır. 

Kütüphanemizde, Koha kütüphane otomasyon programı ile tüm İTÜ kütüphanelerinde olduğu gibi LC (Library of Congress Classification Sistem) sınıflama sistemi kullanılmaktadır.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat