Bölümler

İLKOKUL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ


Okulumuz; akademik hedefleri yüksek bir okul olmanın yanı sıra kendini ifade edebilen,  Atatürk ilke ve devrimlerini özümseyen; insana, doğaya saygılı;  tüm kültürlere hoşgörülü, öz güvenli, çağdaş bilgi toplumunun gerektirdiği yetkinliklere sahip ve 21. yüzyıl becerilerini kullanabilen, öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Her öğrencimizin özel ve benzersiz olduğunu benimseyerek hazırlamış olduğumuz eğitim programında öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve hazır bulunuşluklarına önem verilmektedir. 

Okulumuzda birinci sınıftan itibaren ana dil eğitiminin üzerinde özen ve önemle durulur. Türkçe dersleri; dinleme, okuma, anlama, yazma, görsel okuma çalışmaları doğrultusunda her sınıf seviyesinde sarmal yapıda işlenir. Amacımız, okuma alışkanlıklarını geliştirerek sözcük dağarcığını zenginleştirmek ve böylece dili etkili olarak kullanabilmelerini sağlamaktır. Türk ve Dünya Edebiyatı’ndan seçilmiş metinler, öğrencilerimizin okuma, anlama, yorumlama ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesini ve tam anlamıyla okuryazar olarak yetiştirilmesini amaçlar.

“Eğitim, bireyi yaşanan zamandan çok yaşayacağı zamana hazırlamalıdır.” ilkesinden hareketle yaratıcı okuma yazma çalışmalarında öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak evrensel bakış açıları yakalamaları, özgün ve eleştirel düşünmeleri, tartışmaları, fikir üretmeleri, okuduklarını özgürce yorumlama ve yazma becerisi kazanmaları hedeflenir. Tüm bu çalışmalarda eğitim ve öğretimin merkezinde öğrenci yer alır.

Her yıl gerçekleştirilen “Okuyan Okur-Yazar Buluşmaları” etkinliği ile okudukları tematik kitapların yazarlarıyla buluşma fırsatı yakalayan öğrencilerde, okumaya karşı olumlu tutum oluşturulur. Her hafta düzenli olarak yapılan kütüphane dersi ile öğrencilerde küçük yaşta kütüphane kültürü oluşturularak okuma alışkanlığını destekleme ve kalıcılığını sağlamak adına ‘Okuma Projesi’ düzenli olarak uygulanmaktadır. 

"Her öğrenci matematiği öğrenebilir." ilkesiyle sürdürdüğümüz matematik çalışmaları ile her seviyedeki öğrencimizin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak, öğrencilerin matematiğin estetik ve eğlenceli yönünü keşfetmeleri, etkinlik yaparken matematikle uğraştıklarının farkında olmaları, sayıların ifadelerini anlamaları; onları güncel hayata uygulamaları, karar vermek ve tahminlerde bulunmak için soru sorma ve bilgi toplayıp analiz edebilmeleri, edindikleri bilgi-becerileri diğer derslerde ve günlük yaşamlarında kullanabilmeleri amaçlanmaktadır. GEMS derslerinde yapılan etkinlikler farklı derslerle ilişkilendirilerek öğrencinin bilgi transferi yapması kolaylaştırılır. 

Okulumuzda eğitimin yaşam boyu süren bir eylem olduğu farkındalığı ile en etkili öğrenmenin yaparak yaşayarak edinildiğine inanılır. Bu nedenle fen alanındaki temel ilkemiz “yaparak ve yaşayarak öğrenmek” üzerine kuruludur. Fen bilimleri dersi ile öğrencilerimizde; fizik, kimya, biyoloji bilimleri ile ilgili temel oluşturmak hedeflenir. Günlük hayatla ilişkilendirilerek ele alınan ve laboratuvar dersleri ile desteklenen konular, öğrencilerde oluşabilecek önyargıları engelleme, onları bilimsel düşünmeye yönlendirme, yaratıcı düşünceler oluşturma amacına yönelik olarak sürdürülmektedir. Öğrencilere; üretken sorular sormak, bilgi yüklemek yerine bilgiye nasıl ulaşılacağını öğretmek, bilimsel süreçleri kullanacakları, düşünmelerini, araştırmalarını ve sorgulamalarını sağlayacak etkinlikler ile fen bilimleri dersini daha keyifli hale getirilmektedir.

Hayat bilgisi derslerinde, işlenen ünitelerin öğrenciler tarafından somut verilerle incelenmesini sağlamak adına geziler düzenlenir. Uzman kişi veya kurumlardan alınan destek ile öğrenilen bilgilerin yaşamla ilişkilendirilmesi sağlanır. Öğrenciler bilgiye ulaşmada araştırma becerilerini, düşünme becerilerini, sosyal becerilerini, iletişim becerilerini, öz yönetim becerilerini bilinçli bir şekilde geliştirmek ve kullanmak için yönlendirilirler. Bireysel ve grup çalışmalarında, düzenlenen aktivitelerde; öğrencilerin saygılı olma, yaratıcı olma, empati kurma, işbirliği yapma, ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkma gibi olumlu tutumlar geliştirmeleri hedeflenir. 

Sosyal bilgiler dersi ile hedeflerimiz; öğrencilerimizin, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemelerini ve uygulamalarını, demokratik değerlere sahip çıkmalarını; tarihsel, kültürel ve sosyal yaşamı destekleyici ve geliştirici ögelere önem vermelerini, dünya ve Türkiye ile ilgili gelişmeleri edindiği bilgilerle değerlendirebilmelerini, olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi kurabilmelerini; bilimsel düşünebilen, öğrendiklerini bir beceriye dönüştürüp yaşama uyarlayabilen; öğrenme ve araştırma isteği duyan; hak ve sorumluluklarının farkında olan; farklılıklarımızla özel olduğumuzu bilen nesiller yetiştirmektir.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat