Bölümler

MATEMATİK BÖLÜMÜ


Okulumuzda öğrencilerimize somut deneyimler yaşatarak soyutlamalar yaptıran, matematiksel kavramların geliştirilmesinin yanı sıra bu kavramlar arasında ilişkiler kurduran öğrenci merkezli bir matematik öğretimi benimsenmiştir.   

İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi Özel Ortaokulu Matematik Bölümü olarak genel amacımız:

Matematiği karmaşık ve soyut algılanma biçiminden kurtararak yaşamın içine çekilmesine,

Öğrencinin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmesi ve öz güven oluşturmasına,

Öğrencinin matematiği günlük yaşamda kullanabilme becerisi kazanmasına,

Yapıcı, yaratıcı, eleştirel düşünebilen bireyler yetişmesine,

Hızla gelişen, değişen dünyamızda yeni buluşlar ve eserlerin ortaya çıkarılışında matematiğe duyulan gereksinimin öğrenciler tarafından iyi anlaşılmasına,

Öğrencilerin matematiğin eğlenceli ve zevkli yönünü keşfetmelerine rehberlik etmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda okulumuzda öğrenci merkezli ve öğretmenin yönlendirici, güdüleyici olduğu bir öğretim stratejisi uygulanır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü öğretim programı temel olarak uygulanmakla beraber mümkün olduğunca fazla sayıda proje ve etkinlik temelli çalışmalar yaparak ders içerikleri zenginleştirilmektedir.

Orta 1, 2 ve 3. Sınıflar

Ortaokul 1,2 ve 3. sınıflar matematik dersi öğretim programı; Sayılar ve İşlemler, Cebir, Geometri ve Ölçme, Veri İşleme olmak üzere dört öğrenme alanından oluşmaktadır. Öğrenme alanlarına göre işlenecek kazanımlar belirlenirken MEB’in matematik öğretim programı takip edilir.

Öğretim yaklaşımının belirlenmesinde ve öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde programın önerileri ve kazanımlar çerçevesinde kalmak koşuluyla öğrencilerin öğrenme stillerini ve stratejilerini öne çıkaran uygulamalara öncelik ve önem verilir. Bu doğrultuda,

Dersler çalışma defterleri üzerinden sürdürülür.

Yeni kavramların öğretiminde mümkün olduğu ölçüde somut materyaller kullanılır.

Dersler oyun tabanlı veya gerçek hayat uygulamalı etkinlikler ile bütünleştirilir, eğitim teknolojilerinden faydalanılır.

Öğrencilerimizin derslerde edindikleri kazanımlar ve düşünme becerilerine yönelik hafta içi ödevleri ve hafta sonu geliştirme, pekiştirme ödevleri verilir.

Öğrenme süreci belli aralıklar ile yapılan yazılı sınavlar, konu tarama testleri, deneme sınavları ve mini sınavlar ile takip edilir ve yapılan değerlendirmeler sonucunda tam öğrenmeyi sağlayacak destek çalışmaları planlanır.

Orta 3. sınıftan itibaren hafta sonu kursu planlanır, bu kurslarda bol sayıda açık uçlu ve çoktan seçmeli sorular çözülerek merkezi sınavlara özel hazırlık yapılır.

Öğretim programı şehir içi gezileri, okul içi ve okul dışı atölye çalışmaları ile desteklenir.

 

Ortaokul 4. Sınıflar

Ortaokul 4. sınıflar matematik dersi öğretim programı; Sayılar ve İşlemler, Cebir, Geometri ve Ölçme, Veri İşleme ve Olasılık olmak üzere beş öğrenme alanından oluşmaktadır. Öğrenme alanlarına göre işlenecek kazanımlar belirlenirken MEB’in matematik öğretim programı takip edilir.

 Öğretim yaklaşımının belirlenmesinde ve öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde programın önerileri ve kazanımlar çerçevesinde kalmak koşuluyla öğrencilerin öğrenme stillerini ve stratejilerini öne çıkaran uygulamalara öncelik ve önem verilir. Ayrıca ortaokul 4. sınıfta merkezi ortak sınavlara özel bir hazırlık yapılmaktadır. Bu çalışmaların amacı öğrencilerimizin merkezi sınavlarda üst düzeyde başarı elde etmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda orta 1,2 ve 3. sınıflarda uygulanan eğitim programına ek olarak; 

Merkezi ortak sınavlara yönelik yoğun bir çalışma sürdürülür. Haftalık matematik dersi ders saatleri artar. Hafta sonu kurslarında çalışmalar yoğunlaştırılır. Bu derslerde ve hafta sonu kurslarında bol sayıda açık uçlu ve çoktan seçmeli soru çözülerek merkezi sınavlara özel hazırlık yapılır.

Eğitim öğretim yılı içerisinde uygulanan deneme sınavlarının sayıları arttırılır. Haftalık kazanım değerlendirme sınavları ile ölçme ve değerlendirme sıklaştırılır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda tam öğrenmeyi sağlayacak destek çalışmaları her hafta ofis çalışmaları adı altında planlanır.

 

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat