Bölümler

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM BÖLÜMÜ


0- 6 yaş dönemi, yaşamın en önemli yıllarıdır. Bu dönemde öğrencilerimiz; kabul etmeyi ve edilmeyi, kuralları, sorumluluğu, yanlışı ve doğruyu öğrenirler. Kurum olarak en küçük gruptan en büyük gruba kadar öğrencilerimizi karar alabilen ve aldığı kararları yerine getirebilen öğrenciler olarak yetiştirmek ve onlara rehberlik etmek hedefimizdir.

Kurumumuzda uygulanan eğitim programı öğrencilerimizin yaş, gelişim özellikleri, öğrenme hızı, ilgi ve gereksinimleri gibi bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Öğretim Programı temel prensipleri çerçevesinde oluşturulmuştur.

Programımızda öğrencilerimizin aktif olmalarının yanı sıra araştıran, sorgulayan, duyarlı, bilgili, dönüşümlü düşünen, risk alan, prensipli, açık fikirli, dengeli, öz güvenli bireyler olması hedeflenir. 

 

Fen Etkinlikleri

Yaş düzeylerine göre düzenlenmiş esnek bir fen programı uygulanır. Fen etkinlikleriyle öğrencilerimizin, grafik çizimi ve grafikleri yorumlayabilme, laboratuvar kullanımı gibi becerilerinin gelişmesi, bunun yanı sıra fen bilimlerine ilgi duyarak bağımsız düşünme becerisi kazanmaları hedeflenir. Deney, kavram ağı ve analoji (benzetişim) yöntemleri ile gerçekleştirilen kavram eğitimi çalışmaları da fen etkinliklerimiz arasında yer almaktadır.

Matematik Etkinlikleri

Matematikle ilgili çalışmalarda küçük yaşlardan itibaren sayı kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma, dizi, seri oluşturma, işlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak oluşturulan etkinlikler uygulanır. Bu etkinlikler oluşturulurken materyal ağırlıklı planlama yapılmasına dikkat edilir.

 

Türkçe Etkinlikleri

Öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir. Türkçe etkinlikleri öğrencilerimizin Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimindeki yapıları anlamasını ve kullanmasını, dinleme becerileri kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve doğru şekilde sözcükler üretebilmesini sağlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan programda erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi sağlanırken kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmeleri desteklenir, kütüphane etkinlikleriyle kitap sevgisi aşılanır, deyim - atasözü öğretimiyle de yaşadığı toplumun duygu, düşünce ve kültür yapısını yakından tanıması hedeflenir\sağlanır.

Oyun Etkinlikleri

Çocukların oyun oynama gereksinimini karşılayabilmek için günlük eğitim programı kapsamında farklı türlerde oyunlara yer verilmektedir.

Oyun etkinliklerimiz; öğrencilerimizin kişisel ilgi ve tercihleri doğrultusunda oynadıkları ve en az 6 oyun merkezinden oluşan serbest oyun etkinlikleri, öğretmen veya çocuk tarafından başlatılan, çocukların aktif katılımı ile sürdürülen, çocuk merkezli, açık uçlu bir süreç olarak işleyen yaratıcı oyun etkinliklerinden oluşur.  Bunların yanı sıra yarı yapılandırılmış oyun etkinlikleri ve çocukların gelişimsel ilerlemelerini desteklemek amacıyla planlanmış yapılandırılmış oyun etkinliklerine de tüm yaş gruplarının eğitim programında yer verilmektedir. 

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları;  ilkokula hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir.

Görsel ve işitsel algı çalışmaları, dikkat ve hafıza çalışmaları, temel kavram çalışmaları,  problem çözme ve tahmin çalışmaları, kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları, duyu eğitimi ve fonolojik farkındalığı geliştiren sesi hissetme, tanıma ve tanımlama çalışmaları,  nefes ve ritim çalışmaları öğrencilerin yaş düzeylerine göre yatay ve dikey geçişlere dikkat edilerek hazırlanan eğitim programı içerisinde yer almaktadır.

 

 Alan Gezileri ve Okul İçi Etkinlikler

Alan gezileri; çocukların araştırma, problem çözme,  olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amacını taşımaktadır.  

Okul içi etkinliklerde öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre farklı öğrenme fırsatları okul içerisinde sunulur ve etkinliklere aktif katılımları sağlanır. Programımızın içerisinde düşünme becerileri etkinlikleri, felsefe eğitimi etkinlikleri, değerler eğitimi etkinlikleri ve demokrasi eğitimi etkinlikleri de yer almaktadır.

 Düşünme becerileri etkinlikleri ile öğrencilerimizin araştırma planlama, veri toplama ve analiz etme, araştırma sonuçlarını yorumlama, araştırma sonuçlarını paylaşma gibi birçok beceriyi geliştirmeyi,

 Felsefe eğitimi etkinlikleri öğrencilerimizin dinleme becerileri gelişmiş, esnek ve etkin düşünebilen, başkalarının da fikirlerinin olduğunu kabul eden ve bakış açılarına saygı duymayı öğrenen bireyler olmalarını,

 Değerler eğitimi etkinlikleri ile öğrencilerimizin kişilik gelişimleri kadar akademik başarılarını da olumlu yönde etkileyen sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket gibi önem verilen toplumsal değerleri kazandırmayı,

Demokrasi etkinlikleri ile de demokratik bir toplumun oluşabilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri kazandırmayı hedefleriz.

 

STEAM Eğitimi

STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) Eğitimi;  teorik bilginin uygulamaya,  ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.

Bu sistem sayesinde öğrencilerimizin farklı disiplinleri birlikte kullanılmasını hedefliyoruz. Fen bilimleri, matematik gibi dersleri öğrencilerimizin ezber sisteminden çıkartarak proje hazırlamaları, projeleri uygulayabilmeleri ve bu süreci yönetirken teknoloji, mühendislik, sanat bilgileriyle harmanlayarak hayata geçirmeleri yönünde farklı bakış açılarına sahip olmalarını planlamaktayız.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat